ALGEMENE VOORWAARDEN.

Ketelmakerij:

Onze offerten zijn steeds zonder verbintenis- en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in de prijzen, taksen, inkomrechten en eventueel vreemde valutakoersen- en behoudens verkoop. Onze offerten gelden voor goederen in onze magazijnen aanvaard en afgehaald. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding vastgesteld. Wij doen al het mogelijke om ze na te leven. Een leveringstermijn welke zou overschreden worden is geen oorzaak tot nietig maken van de beslissing en geeft geen recht op schadevergoeding. Klachten over leveringen moeten om geldig te zijn, binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen, op onze burelen schriftelijk toekomen.

Graafwerken:

Het personeel van de firma Keysers, dat aangeduid werd om het materieel (autokraan, rupsmachine en/of vrachtwagen) te bedienen, staat uitsluitend onder bevelen en onder verantwoordelijkheid van wie het materieel gebruikt of huurt. De firma Keysers is derhalve niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade door haar personeel of derden. Hierin zijn ook begrepen alle ondergrondse leidingen en kabels. De gebruiker of huurder van het materieel stelt de firma Keysers schadeloos, waarborgt haar tegen om het even welk verhaal aan alle derden en neemt te zijnen laste alle schade die deze derden zouden lijden. Hij ziet tevens af van elke eis tegen voornoemde firma of haar personeel. Schade door het materieel aangericht om de aangeduide plaats der werken te bereiken aan voetpaden e.d. valt eveneens ten laste van de gebruiker of huurder. Hij behoort dit te voorkomen door de plaatselijke overheidsvoorschriften in acht te nemen.

Algemene betalingsvoorwaarden.

  1. De facturen zijn contant betaalbaar ten huize van de verkoper of op onze bankrekening van de KBC te Brecht.
  2. Voor elke overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen vooreerst de toegestane kortingen, bovendien is er van de 30ste dag af, na factuurdatum, een intrest verschuldigd, gerekend aan 15% per jaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is.
  3. Alle kosten, welke de leverancier maakt of moet maken wegens het niet op tijd betalen door de koper, komen voor rekening van deze laatste. Wanneer deze kosten niet specifiek kunnen worden bepaald wordt overeenkomstig het bedrag van de factuur forfaitair verhoogd met 15% ten titel van schadevergoeding met een minimum van € 25,00 per vordering.
  4. Bij mogelijke betwisting of vorderingen zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd t.t.z. het Vredegerecht van het 1ste kanton, de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg.